Jak deflacja wpływa na gospodarkę?

Jedną z wszystkich obaw obecnie jest skokowy wzrost inflacji. Niewątpliwie wysoka inflacja może mieć poważne konsekwencje dla gospodarki. Ale przeciwieństwo inflacji, czyli deflacja, też nie jest pozbawiona problemów.

Choć konsumentom może się wydawać, że spadek cen może być korzystny dla gospodarki domowej, to możliwość wystąpienia deflacji jest czymś, co od zawsze niepokoi ekonomistów.

Co to jest deflacja?

Deflacja charakteryzuje się ogólnym spadkiem cen towarów i usług w gospodarce, a tym samym wzrostem siły nabywczej waluty. Może być ona spowodowana trzema czynnikami:

  • Przez wzrost wydajności, co oznacza nadwyżkę dóbr i usług.
  • Przez ogólny spadek popytu.
  • Przez spadek podaży pieniądza lub kredytu.

W większości krajów opracowuje się indeks, który mierzy zmiany w cenach towarów i usług. W Polsce Główny Urząd Statystyczny zestawia wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), który monitoruje zmiany cen. Gdy poziom wskaźnika zmienia się w dół z jednego okresu na drugi, mówi się, że poziom cen spadł, a to oznacza, że nastąpiła deflacja.

Dlaczego spadek cen jest zły?

Umiarkowany spadek cen, jeśli jest spowodowany wzrostem wydajności, nie musi być zły dla gospodarki. W rzeczywistości niektórzy ekonomiści twierdzą, że te umiarkowane spadki niektórych produktów konsumpcyjnych zwiększają siłę nabywczą gospodarstw domowych i są czynnikiem pozytywnym.

Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że niższe ceny zmniejszą konsumpcję, gdyż oczekiwanie niższych cen w przyszłości zniechęca do bieżącej konsumpcji.

Osoby o wysokim poziomie zadłużenia najbardziej cierpią, gdy ceny spadają. Obecnie większość firm działa w oparciu o strukturę kapitałową, w której skład wchodzi dług. Gdy ceny spadają, spłata długu staje się trudniejsza, ponieważ dochody stają się coraz mniejsze w ujęciu nominalnym, a dług pozostaje taki sam. Może to stworzyć spiralę, która popycha wiele firm do bankructwa, co z kolei zwiększa bezrobocie. W http://www.przegladfinansowy.pl dowiesz się, jak się chronić zarówno przed deflacji, jak i inflacją. Polecamy!

Jak deflacja wpływa na gospodarkę?

Wyjaśniliśmy, że deflacja może mieć kilka przyczyn. To, czy wpływ deflacji jest dobry czy zły dla gospodarki, zależy w dużej mierze od tego, jakie są jej przyczyny.

Jeśli deflacja jest umiarkowana i wynika z poprawy wydajności, nie musi być czynnikiem negatywnym. Jeśli jednak deflacja jest konsekwencją kryzysu, który doprowadził do spadku popytu na dobra i usługi, może stać się ogromnym problemem, z którego niełatwo wyjść.

To właśnie z powodu tej obawy przed poważną recesją i spadkiem aktywności gospodarczej ekonomiści na ogół preferują środowisko umiarkowanej inflacji (około 2% wzrostu cen rok do roku).